Ochrona Danych Osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że

Administratorem Państwa danych jest Consulting Solutions Łukasz Walter z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej 1E/20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 5342325191. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@consultingsolutions.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:  Dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych oraz wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia działalności firmy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres info@consultingsolutions.pl lub osobiście w siedzibie Consulting Solutions Łukasz Walter z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej 1E/20 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY